ரூபாயின் வரலாறு காணதவீழ்ச்சி மீண்டும் 28பைசா குறைந்தது.


அமெரிக்கடாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 28பைசா மீண்டும் குறைந்து ஒரு டாலருக்கு நிகரான மதிப்பு 72.23 ரூபாயக உள்ளது.

சர்வதேச சந்தையில் ஒரு பீப்பாய் கச்சா எண்ணையின் மதிப்பு டாலர் 78 உள்ளது. செவ்வாய்கிழமை மீண்டும் 28பைசா குறைந்து உள்ளது.

செவ்வாய் மதியம் வரை ஒரு பீப்பாய் மதிப்பு டாலர் 78 உள்ளது. சர்வதேச குறியிடு 500 புள்ளிகள் குறைந்து உள்ளது.

செவ்வாய்கிழமை காலையில் அமெரிக்க டாலருக்கு ரூபாயின் மதிப்பு 20 பைசா உயர்வாக தொடங்கியது. ஆனால் மதியம் 28 பைசா குறைந்தது.

இருதியில் BSE குறியிடு 509.04 புள்ளிகள் அல்லது 1.34 சதவீதம் முடிவில் 37,413 புள்ளிகளாக முடிவடைந்தது.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *