பொங்கட்டும் பொங்கல்; இதயங்கள் தோறும் தங்கட்டும் இன்பங்கள்!!

அன்பிற்கினிய தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் திருநாள் நல்வாழ்த்துகள்!! மக்கள் அனைவருடைய இல்லங்களிலும் பொங்கட்டும் பொங்கல்; இதயங்கள் தோறும் தங்கட்டும் இன்பங்கள்!!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *