பான்கார்ட் விண்ணப்பிக்கும் விதி மாற்றம்

மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள என்.எஸ்.டி.எல் அமைப்பு பான் எண் வழங்கும் சேவையைச் செய்து வருகிறது. பான் கார்டு விண்ணப்பத்தில் புதிய மாற்றம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, விண்ணப்பிக்கும் நபர் தந்தையின் பெயரைக் குறிப்பிட வேண்டும். ஆனால் இப்போது தந்தையை விட்டுத் தாய் பிரிந்து இருந்தால் தந்தையின் பெயரைக் குறிப்பிட வேண்டும் என்பது கட்டாயமெல்லை விருப்பினால் தாயின் பெயரைக் குறிப்பிடலாம் என்று விதிகளில் திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. என்று மத்திய வருவாய் துறை வாரியம் தெறிவித்துள்ளது.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *