தொழிலாளர்களின் குடிசை வீடுகளை இடிப்பதற்குக் கண்டனம்!

தஞ்சாவூரில் மாற்று குடியிருப்பு தராமல் தொழிலாளர்களின்
குடிசை வீடுகளை இடிப்பதற்குக் கண்டனம்!
எழில் நகரமாக்கி படகு விடுவதைவிட ஏழை மக்களின் அடிப்படை வாழ்வுரிமை முக்கியமானது

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *