திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகத்தின் திருத்தியமைக்கப்பட்ட கட்டண பட்டியல்

திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகத்தின் திருத்தியமைக்கப்பட்ட  கட்டண பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது ,இதனை பல்கலைக்கழக பதிவாளர் பல்கலைக்கழகத்தின் வலைப்பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார் .

 

Revised-fees-circular-23.090001-2-2-files-merged Revised-fees new

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *