தமிழகத்தில் மீண்டும் ஹைட்ரோகார்பன்

ஹைட்ரோகார்பன் ஏலம் எடுப்பதுருக்கான பகுதியினை மத்தியரசு அறிவிந்துள்ளது. அதில் தமிழகத்தில் உள்ள திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள திருக்காரவாசல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *