செய்தி வாசிக்கும் ரோபோக்கள்

உலகிலேயே முதல் முறையாக செய்தி வாசிக்கும் செயற்கை நுண்ணறிவு ரோபோக்கள் சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. செய்திகள் வாசிக்கும் ஏஐ

ரோபாக்களை சின்ஷுஹவா செய்தி நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *