சிறந்த நடுவர்

2018 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த நடுவராகக் குமார் தரும சேனா ஐசிசியால் தேர்வு செய்யபட்டு உள்ளார். இரண்டாவது முறையாக இந்த விருதை அவர் பெறுகிறார்.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *