சிறந்தமாநிலமாக தமிழகம் தேர்வு

உடல் உறுப்பு தானத்தில் சிறந்தமாநிலமாகத் தமிழகம் தேர்வு பெறுவதுக்கு உழைத்த மற்றும் உழைத்த செவிலியர்கள், மருந்துவர்கள் மற்றும் அரசுக்கும்  தமிழிசை அவர்கள் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழிசை டூவிட்டர் பதிவு:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *