சிந்து நன்றி

 எல்லா போட்டிகளில் தனக்கு உதவிய எம்.எஸ். பினிதாவுக்கும் தனக்கு ஆதரவாகவும், நம்பியிருந்த தன் ஆதரவாளர்களுக்கும், பயிற்சியளார்க்கும், எல்லோருக்கும் எப்போதும் எனது நன்றி! நன்றி!  என பி.வி.சிந்து தெரிவித்துள்ளார்.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *