குவிமையமாக தமிழ்நாடு

இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் 8.5 சதவீத பங்கை தமிழ்நாடு செலுத்துகிறது. வாகன தயாரிப்பு தொழிலில் குவிமையமாகத் தமிழ்நாடு வளர்ந்து உள்ளது எனவும் மின்னணு சாதன தயாரிப்புத் துறையிலும் தமிழ்நாடு முன்னேறி உள்ளது எனத் தமிழக முதல்வர் பழனிசாமி உலக முதலீட்டார்கள் மாநாட்டில் தெரிவித்து உள்ளார்.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *