கஜா புயலினால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் வீடியோ

கஜா புயலினால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் நாகை மாவட்டத்தின் வீடியோ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *