உலகப்பொருளாதரம் மிக ஆபத்தான நிலையை நோக்கி சென்று கொண்டு இருக்கிறதா?

பொருளாதார ஆய்வறிக்கை மீண்டும் 2008 ஐ சந்திக்க வாய்ப்பு உள்ளதாகத் தெரிவித்து உள்ளது.
பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வு அதிகமாக உள்ளது. வணிக நிலையில் ஏற்பட்டுள்ள மாறுதல்கள் கடும்பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகிறது.
பொருளாதார நிலை செயல்பாடு சரியான திசையில் பயணிக்கவில்லை ஆதலால் கடும் சரிவுகளைச் சந்திக்கவாய்ப்பு உள்ளது.
உலகப்பொருளாதார சந்தையில் கண்டிப்பாக பெறும் மாறுதலை உலகம் எதிர் நோக்க உள்ளது.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *