இந்தியாவில் 2 நிமிடங்களுக்கு 3 குழந்தைகள் இறக்கின்றனர்.

2017 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் 8,00,000 க்கும் அதிகமான குழந்தைகள் இறந்துள்ளனர். இந்தியாவில், தண்ணீர், சுகாதாரம், சரியான ஊட்டச்சத்து அல்லது அடிப்படை சுகாதார சேவைகள் இல்லாததால் மூன்று குழந்தைகளும் சராசரியாக ஒவ்வொரு இரண்டு நிமிடமும் இறக்கின்றன. 2017 ல் இந்தியாவில் 8,02,000 குழந்தை இறப்புக்கள் பதிவாகியுள்ளன, ஐந்து ஆண்டுகளில் மிகக் குறைந்தது. ஆனால் குழந்தை இறப்பு எண்ணிக்கை இன்னும் உலகில் மிக உயர்ந்ததாகவே உள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *