ஆண்கள் இயக்கம் ஆரம்பம்

மீடு இயக்கம் எவ்வாறு பெண்களால் தொடங்கப்பட்டு மிகுந்த பரபரப்பை ஏற்படுத்திவருகிறது. இதில் பெரும்பாலன பாலியல் போன்ற தொந்தரவுகளைப் பெண்கள் பதிவு செய்து வருகிறார்கள்.

அதுபோல் WeToo இயக்கம் ஆண்களுக்காகத் தற்பொழுது தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

பெண்கள் எவ்வாறு சில ஆண்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்களோ, அது போல் ஆண்கள் சிலரும் சில பெண்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள்.

ஆண்கள் தங்களது பாதிப்புகளைப் பகிர்ந்து கொள்ள WeToo இயக்கம் தொடங்கப்பட்டதாகச் சொல்லப்படுகிறது. மீடு இயக்க பரபரப்பு முடிவதற்குள், இந்த இயக்கம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *